Selecteer een pagina

Frequently Asked Questions

Hieronder vindt u informatie over het functioneren van de Vereniging van Eigenaren en het bestuur, de dagelijkse gang van zaken in appartementengebouw “Delftsche Poort” en een vrije weergave van de belangrijkste punten uit het Huishoudelijk Reglement.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij geschillen of onduidelijkheden geldt de tekst van de Akte van Splitsing en/of het Huishoudelijk Reglement.

Bestuur van de Vereniging Van Eigenaren

Voorzitter: Sharon LaForet
Secretaris: Rene Voortmeijer
Penningmeester: Francois Bouaziz
Technische Commissie: Robert van Rij, Oscar Sikken
Energiecommissie: Gerard Lappee, Mahir Ozdemir

Bereikbaarheid bestuur

VvE Delftsche Poort
P/a MVGM
Bahialaan 200 ǀ 3001 AJ ROTTERDAM
Rekeningnummer:
159395933 (Rabobank) tnv 010-025 VvE Delftsche Poort

Bestuur: bestuur@delftschepoort.nl
Factuurgerelateerde vragen: facturen@delftschepoort.nl
Technische Commissie: tc@delftschepoort.nl
Leefbaarheids Commissie: vacature

Melden van klachten en storingen

Administratief en Technisch Beheer: MVGM
@: Servicedesk.vve@MVGM.nl
Tel. 088-432 45 25

Contactpersoon: Alexander van Beusekom
Tel. 010 4431080
@: a.van.beusekom@VerweyVastgoed.nl

Onderhoud en reparaties

In een appartementengebouw 'koop' je in feite het recht op bewoning en gebruik van één
appartement. Van de rest van het gebouw is iedereen voor een stukje eigenaar Misschien toch wel
aardig om je daar eens van bewust te zijn: het eigendom houdt dus niet op bij de eigen voordeur.
Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zaken in en aan het appartement
zelf, zoals behangen, schilderen, reparatie en vervanging van sanitair, de boiler, de keukeninrichting,
hang- en sluitwerk (zoals deursloten en -knoppen), de bel bij de voordeur, andere binneninstallaties
als radiatoren en c.v.-kranen en het ontstoppen van leidingen, het schoonhouden van de buitenkant
van het appartement en de galerij ervoor. De Vereniging van Eigenaren, waarvan iedereen
automatisch lid is, zorgt voor het onderhoud van de buitengevels van de woningen, het
buitenschilderwerk, het onderhoud van de daken en alle andere zaken die 'gemeenschappelijk' zijn
(liften, centrale verwarming, intercominstallatie, trappenhuizen enz.) en niet specifiek bij één van de
appartementen behoren.

Wat zit er in de servicekosten?

Iedere bewoner betaalt maandelijks een bedrag aan servicekosten. Niet iedereen weet precies waarvoor dit bedrag wordt betaald. Daarom het geheel nog eens op een rijtje: – Stookkosten centrale verwarming. – Verzekering van de opstal (storm/brand) en van glas in de buitengevels van de woningen en van het glas van de gemeenschappelijke ruimten (zoals de trappenhuizen). U moet zelf een inboedelverzekering afsluiten en eventueel een verzekering voor extra voorzieningen en verbouwingen (bijvoorbeeld een inbouwkeuken). Het glas in de woning zelf is niet verzekerd. – Gemeenschappelijke verlichting (trappenhuizen, galerijen), algemeen energieverbruik (centrale verwarming, liften en dergelijke). Via uw eigen energiemeter betaalt u voor het privé-energieverbruik rechtstreeks aan het energiebedrijf. – Schoonmaken gemeenschappelijke ruimten. – Normaal onderhoud en beheer (zoals jaarlijkse kosten klein onderhoud, centrale verwarmings- en liftinstallaties, administratie en bestuurskosten). – Groot onderhoud. De vereniging reserveert jaarlijks een bedrag voor groot onderhoud. Uit deze reserve worden de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden betaald die niet jaarlijks terugkeren, bijvoorbeeld schilderwerk aan de gevels, dakonderhoud en vervanging in de toekomst van onder meer c.v.- en liftinstallaties. In de bedrag dat maandelijks aan de VVE wordt betaald zit ook een voorschot voor de stookkosten en het warm water. De werkelijke kosten worden jaarlijks verrekend.

Verhuren en verhuizen

Voor een goed beheer van het gebouw en een juiste administratie is het nodig dat het bestuur weet welke eigenaren en huurders er in het gebouw zijn. Daarom moet u het bestuur inlichten als u uw woning voor kortere of langere tijd verhuurt (u vindt de benodigde formulieren bij Downloads), als u zelf voor langere tijd (meer dan ± zes weken) afwezig bent – graag met opgave van een contactpersoon – en als u de woning verkoopt. U blijft als eigenaar van het appartement altijd aansprakelijk en verantwoordelijk voor de betaling van de servicekosten, ook als u uw woning verhuurt.

Verzekeringen

Over het verdelen van verzekeringen in een appartementengebouw bestaat nog wel eens
onduidelijkheid. Het algemene uitgangspunt is dat de Vereniging van Eigenaren de opstal verzekert en de bewoners zelf de inboedel. De opstal is het gebouw zelf en alles wat daar onverbrekelijk aan verbonden is. Dit wordt ook de ‘onroerende zaak’ genoemd. De inboedel heeft betrekking op alles betreffende meubilering en inrichting in de woning, de zogenoemde ‘roerende zaken’. Standaard en extra’s Het is wel belangrijk u te realiseren dat de opstalverzekering die door de Vereniging van
Eigenaren is afgesloten alleen betrekking heeft op de standaarduitvoering van de woningen. Voor de opstalverzekering betaalt elke eigenaar een evenredig deel via de servicekosten. Echter, alle verbouwingen en veranderingen die door de eigenaren zelf worden  aangebracht, zijn niet meeverzekerd in de opstalverzekering. Extra voorzieningen die u (of een voorgaande bewoner) in de woning heeft aangebracht, moeten door uzelf worden verzekerd. Het gaat hier om voorzieningen die onderdeel gaan uitmaken van de onroerende zaak. Dit zijn zaken als een vaste kastenwand, zonneschermen, inbouwkeukens, verbouwingen van badkamers e.d. Een voorbeeld Als er in een keuken brand uitbreekt, zal de opstalverzekering van de V.v.E. alleen de schade vergoeden voor een standaardkeukenblok. De schade aan uw dure inbouwkeuken met apparatuur is niet bij de V.v.E.
verzekerd. Ook zal uw inboedelverzekering zonder verdere aanvullingen deze schade niet vergoeden, omdat een gewone inboedelverzekering alleen zaken als meubilair en ‘losse’ inrichtingselementen en bezittingen vergoedt. Aanvullend verzekeren Alle extra’s die in of aan uw woning zijn aangebracht, moet u dus zelf aanvullend verzekeren. Neemt u hiervoor contact op met uw verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon. Vaak is het mogelijk de extra onroerende zaken via uw inboedelverzekering te verzekeren onder de benaming ‘huurdersbelang’. Maar misschien is het ook nodig of mogelijk een aparte opstalverzekering alleen voor de extra voorzieningen af te sluiten. Wij adviseren u met nadruk door uw verzekeringsmaatschappij schriftelijk te laten bevestigen dat het gaat om de verzekering van onroerende voorzieningen in een woning die u als appartementseigenaar bewoont.

Ongewenst bezoek

Ons gebouw ligt centraal in een een grote stad en oefent aantrekkingskracht uit op jongeren en soms
op mensen met een criminele inslag. Dit heeft in het verleden geleid tot overlast. Daarom is een
aantal jaren terug besloten het gebouw minder toegankelijk te maken, onder meer door de trappen
aan de buitenkant af te sluiten. Om ongewenst bezoek zoveel mogelijk te voorkomen, vragen we de
bewoners op de volgende dingen te letten: – Let er bij het in- en uitgaan van het gebouw altijd op dat
de deur goed achter u sluit. – Doe nooit zonder meer de deur open via de intercom-opener. Als er
wordt gebeld, overtuigt u zich ervan dat er inderdaad bezoek voor u beneden staat. – Zorg bij het
verlaten van de garage dat de deur achter u dichtvalt. – Meld het bij het bestuur wanneer u de
algemene toegangssleutel van het gebouw bent verloren.

Politie: Wijkteam Eendrachtsplein, District Centrum
De wijkagent is vanuit de politie het aanspreekpunt op het gebied van veiligheid. Hun taak is zowel
handhavend als hulpverlenend optreden.
Wijkagent Stadhuisbuurt: Jeroen van Lieshout
Politie Rotterdam-Rijnmond
www: www.politie-rotterdam-rijnmond.nl
Eendrachtsplein 3
3015 LA Rotterdam
Postbus 70023
3000LD Rotterdam
T: 010-27 42067
@: jeroen.van.lieshout@rijnmond.politie.nl
Twitter: @PRRvLieshout
Voor andere politiezaken kunt u bellen met 0900-8844 (Geen spoed, wel politie) of met 112 (Voor
spoedzaken).

Burenoverlast

In een appartementengebouw zorg je bijna onvermijdelijk voor burenoverlast bij werkzaamheden in
de woning (boren, timmeren e.d.). Daarom het dringende verzoek luidruchtige klussen alleen te
verrichten tussen de volgende tijden: – op werkdagen tussen 8.00 uur en 20.00 uur; – zaterdags
tussen 10.00 uur en 18.00 uur. – zondags bij voorkeur niet. Onze woningen zitten dicht op elkaar.
Daarnaast heb je in een gebouw als het onze door de grote verscheidenheid aan bewoners, al snel te
maken met verschillen in leefstijl. Daarom het algemene verzoek: wees zacht voor de buren! Let erop
dat geluidsinstallaties en de televisie niet te hard staan. Informeer eens bij uw buren of ze last
hebben van uw muziek, (was- en droog-) machines of andere geluiden. Vooral 's zomers, als veel
ramen en deuren open staan, kan er al snel geluidsoverlast ontstaan. U kunt dit makkelijk
controleren: als u op uw balkon uw eigen installaties goed kunt horen, horen uw buren dit beslist
ook: een reden dus om het wat rustiger aan te doen. Houd rekening met elkaar en doe deuren zacht
dicht, houd de trappenhuisdeuren in de hand en sluit die zachtjes. Laat de drangers op de deuren
zitten, deze hebben een functie bij het rustig sluiten van de deuren. Bij feestjes is het prettig als de
gasten niet luidruchtig gedag roepen op het erf. Mochten er toch problemen komen dan is de
procedure als volgt:
Procedure overlast:
1. Allereerst zelf bij de betreffende woning langsgaan en praten met de bewoner(s);
2. Als de overlast aanhoudt, dan dient u een klacht in bij Verwey / MVGM;
3. Verwey / MVGM zal namens de VvE een brief sturen naar de overlastgever(s);
4. Wanneer de overlast niet is gestopt, dan kunt u dit wederom aangeven bij Verwey / MVGM;

5. Het bestuur en de leefbaarheidscommissie zullen een burenonderzoek doen waarbij wordt
vastgesteld of meerdere eigenaren dezelfde overlast ervaren. Indien dit het geval is dan zal Verwey /
MVGM een tweede brief sturen met daarin een boetebedrag.
Op het moment dat de overlast wordt veroorzaakt is het tevens noodzakelijk om dit te melden bij de
wijkagent: 0900-8844.
Kijk voor meer informatie omtrent bovenstaande procedure ook naar document: Procedure Overlast
(Downloads)

Parkeren

‘Makelaarstarief’ voor parkeren: Aangezien de garage Sint-Jacobsplaats een aan hun woning 'gekoppelde' parkeerruimte biedt, komen bewoners van de VVE niet voor een vergunning op straat in aanmerking. Zij dienen altijd voor het eerste voertuig een abonnement in de garage af te nemen en betalen daarvoor een gereduceerd commercieel tarief voor een (onbeperkt) abonnement van € 84,04 per maand (prijspeil 2011).

Per huishouden/adres kan men in aanmerking komen voor 1 abonnement tegen gereduceerd tarief. Voor een tweede voertuig kan een aanvraag worden ingediend voor een tijdelijke vergunning op straat in deze parkeersector (sector 1) die gekoppeld is aan het abonnement in de garage. Indien het abonnement wordt opgezegd, heeft men ook geen recht meer op een tijdelijke vergunning. Ook is het mogelijk om een additioneel abonnement in de parkeergarage af te nemen. Dit is dan wel altijd tegen het commerciele tarief van € 203,46 voor een onbeperkt abonnement.

Ophalen huisvuil

‘Makelaarstarief’ voor parkeren: Aangezien de garage Sint-Jacobsplaats een aan hun woning 'gekoppelde' parkeerruimte biedt, komen bewoners van de VVE niet voor een vergunning op straat in aanmerking. Zij dienen altijd voor het eerste voertuig een abonnement in de garage af te nemen en betalen daarvoor een gereduceerd commercieel tarief voor een (onbeperkt) abonnement van € 84,04 per maand (prijspeil 2011).

Per huishouden/adres kan men in aanmerking komen voor 1 abonnement tegen gereduceerd tarief. Voor een tweede voertuig kan een aanvraag worden ingediend voor een tijdelijke vergunning op straat in deze parkeersector (sector 1) die gekoppeld is aan het abonnement in de garage. Indien het abonnement wordt opgezegd, heeft men ook geen recht meer op een tijdelijke vergunning. Ook is het mogelijk om een additioneel abonnement in de parkeergarage af te nemen. Dit is dan wel altijd tegen het commerciele tarief van € 203,46 voor een onbeperkt abonnement.

Honden en katten

Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken. Daarom kunt u uw hond niet blaffend of jankend in het appartement achterlaten. Ook moeten honden in het gebouw zelf altijd aangelijnd zijn. In wisselende mate ondervinden de bewoners last van loslopende katten in het gebouw. Het is geen prettige ervaring als fraai aangeplante bloembakken in enkele dagen tijd worden vernield door het gebruik als kattenbak of als de voordeurmat wordt vervuild. Daarom de vraag aan de kattenliefhebbers in het gebouw ook hierbij rekening te houden met hun buren. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden? – Laat uw kat geen dagen en/of nachten los in het gebouw. Een uurtje ‘luchten’ voor etenstijd maakt dat u zeker weet dat de kat niet al te lang rondloopt. – Zorg voor een eigen kattenbak: als u die niet thuis heeft weet u zeker dat de kat de plantenbakken of deurmatten van andere bewoners hiervoor gebruikt. – Heeft u een kat die niet gewend is buiten te komen of krijgt u een jong katje, houdt hem dan binnen. Katten die niet gewend zijn buiten te komen, zullen dit ook niet missen. De ervaring leert dat dit echt niet 'zielig' is voor het dier èn dat u zelf meer gezelligheid
van uw huisdier ondervindt.

Centrale verwarming

Ons gebouw maakt gebruik van Stadsverwarning. Dat wil zeggen dat er centraal warm water binnenkomt voor de verwarming en om mee te douchen. De VVE ontvangt één rekening van Eneco die wordt verrekend d.m.v. de meters voor warm water en verwarming die in elke woning zijn aangebracht.

Reparaties aan de installatie in de woningen zelf (radiatoren, thermostaatkranen en dergelijke) komen voor uw eigen rekening.

Ventilatiesysteem

Alle appartementen in het gebouw zijn voorzien van een mechanische ventilatie. De ventilatie-openingen vindt u in de keuken, toilet en de badkamer. Die ventilatie-openingen kunnen niet worden afgesloten: de werking van de installatie wordt hierdoor verstoord. Let op: u mag alleen een motorloze wasemkap op het systeem aansluiten. Elke woning heeft een eigen motor en u bent als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het systeem.

Neem contact op

Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder

088- 432 45 25

maj.van.beusekom@mvgm.nl